سفارش تبلیغ
صبا ویژن

زاغه نشین

مرگ!

    نظر

 

امیرالمؤمنین علی (ع) :
ای انسانها! ما وشما برای بقا
آفریده شدیم نه برای فنا وهنگام
مرگ از سرایی به سرایی دیگر
منتقل میرویم.